Statut Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Marcin Kawiński i Tadeusz Szumlicz, zwani dalej „Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym,
spisanym w dniu 8 czerwca 2010 r. w Warszawie przed asesorem notarialnym Justyną Lewczuk,
zastępcą Anny Brzozowskiej notariusza w Warszawie w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowogrodzkiej 38 m. 9, Fundację o nazwie: „Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym”, zwaną dalej „Fundacją”.

2.    Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DzU 1984 nr 21, poz. 97, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się nazwą „Foundation Institut of Social Risk Management”.

§ 2

1.    Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.    Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Fundacja dla właściwego realizowania jej celów może również prowadzić działalność poza granicami R.P.

§ 3

1.    Fundacja posiada osobowość prawną.

2.    Nadzór nad Fundacją sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów i Prezydent m.st. Warszawy.

3.    Wykonując swe statutowe zadania Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do skutecznego i efektywnego zarządzania różnymi rodzajami ryzyka społecznego. Działania te dotyczą kształtowania warunków zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego, wzmocnienia pozycji konsumenta w gospodarce rynkowej, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego gospodarstwom domowym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykami społecznymi.

§ 5

1.    Fundacja realizuje swoje cele:

 1. prowadząc badania naukowe w obszarze zarządzania różnymi rodzajami ryzyka społecznego (tj. ryzyka macierzyństwa, ryzyka choroby, ryzyka śmierci żywiciela rodziny, ryzyka starości, ryzyka bezrobocia, ryzyka wypadku przy pracy i choroby zawodowej, ryzyka inwalidztwa, ryzyka nagłych wydatków, ryzyka niesamodzielności, ryzyka niedostatku);
 2. prowadząc działania zmierzające do ukształtowania warunków zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego i wzmocnienia pozycji konsumenta w gospodarce rynkowej;
 3. poprzez promowanie działań zmierzających do antycypacji skutków różnego rodzaju ryzyka społecznego;
 4. wzmacniając pozycję konsumentów w gospodarce rynkowej poprzez reprezentację ich interesów w procesie opiniodawczym i legislacyjnym w zakresie usług finansowych dla gospodarstw domowych;
 5. podejmując działania edukacyjne takie, jak: wydawanie poradników, periodyków, gier i innych publikacji z zakresu edukacji ekonomicznej przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie konkursów, wykładów, prelekcji i pogadanek; udział w audycjach radiowych i telewizyjnych; poradnictwo dla konsumentów usług finansowych przez ogólnodostępne strony internetowe oraz w ramach dyżurów telefonicznych;
 6. wpływając na bezpieczeństwo socjalne gospodarstw domowych poprzez proponowanie odpowiednich rozwiązań i produktów.

2.    Fundacja realizując swoje cele statutowe wspiera (finansowo, rzeczowo, organizacyjnie) instytucje podejmujące działania zbieżne z celami Fundacji.

3.    Fundacja może być członkiem w organizacjach polskich i zagranicznych, zrzeszających podmioty prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji.

4.    Fundacja może uczestniczyć w postępowaniach toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1.    Majątek Fundacji stanowią zasoby finansowe, nieruchomości i inne aktywa uzyskane oraz nabyte przez Fundację.

2.    Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych polskich). Z powyższej kwoty, kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych polskich) stanowi środki majątkowe Fundacji przeznaczone na działalność gospodarczą.

3.    Dochody Fundacji pochodzą z:

a.    darowizn, spadków i zapisów;

b.    subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

c.     zbiórek i imprez publicznych;

d.    wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

e.    dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

f.      działalności gospodarczej Fundacji;

g.    środków publicznych oraz środków Unii Europejskiej.

4.    Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Rady Fundacji – składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

7.    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 7

Organami Fundacji są Zgromadzenie Fundatorów, Rada i Zarząd.

§ 8

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy.
 3. Każdy z Fundatorów może działać osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:     
  1. zmiana celów Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
 5. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez każdego z Fundatorów.
 6. Zgromadzenie Fundatorów może uchwalić regulamin, określający organizację prac Zgromadzenia.

§ 9

1.    Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony

2.    Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:

Jerzy Handschke

Ewa Małyszko

Stanisław Rogowski

3.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

a.    złożenia pisemnej rezygnacji Zgromadzeniu Fundatorów;

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c.     śmierci członka Rady Fundacji;

d.    odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.

4.    Członkowie Rady Fundacji wybierają między sobą przewodniczącego i co najmniej jednego wiceprzewodniczącego.

§ 10

1.    Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2.    Powołuje się pierwszy zarząd Fundacji w składzie:

Tadeusz Szumlicz – prezes

Marcin Kawiński – wiceprezes

3.    Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.    złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji;

b.    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawo­mocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c.     śmierci członka Zarządu.

5.    Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji.

6.    Członek Zarządu Fundacji z tytułu pełnionych funkcji może być wynagradzany.

7.    Członek Zarządu może pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

8.    Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rady Fundacji.

9.    Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

10. W przypadku gdy Fundator pełni funkcję w Radzie lub Zarządzie Fundacji, wynagrodzenia członków organu, w którym pełni funkcję Fundator ustala pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

11. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

Rozdział V. Tryb i zakres prac władz Fundacji

§ 11

1.    Do zadań Rady Fundacji należy:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, w szczególności poprzez: żądanie od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku i kontrolę finansową Fundacji;

b. zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd kierunków działalności Fundacji;

c.  zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd rocznych planów działania i budżetów Fundacji;

d. ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

e. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2;

f.   ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

g. zatwierdzanie opracowanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, o ile obowiązujące przepisy prawa pracy nakazywałyby pracodawcy sporządzenie takiego regulaminu;

h. wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

i.     podejmowanie uchwał o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

j.   wyrażanie opinii w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu w sprawach uznanych przez Radę za istotne dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji; uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;

k. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium członkom Zarządu; zatwierdzenie raportu rocznego Fundacji następuje w przypadku braku sprzeciwu większości członków Rady Fundacji po upływie 30 dni od dostarczenia raportu.

2.    Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

3.    Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

4.    Informacja o terminie posiedzenia Rady jest dostarczana wszystkim jej członkom przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, pocztą elektroniczną albo listem poleconym na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

5.    Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w sposób opisany powyżej uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.

6.    W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

7.    Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 12

1.    Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Fundacji lub innego członka Zarządu, dostarczając jej członkom informację o terminie posiedzenia, pocztą elektroniczną albo listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.    Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

5.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 7, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

6.    W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 10000 (słownie: dziesięciu tysięcy złotych), oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

7.    Do zadań Zarządu Fundacji należy:

a.    zarządzanie majątkiem Fundacji;

b.    podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

c.     podejmowanie starań dotyczących wsparcia finansowego Fundacji;

d.    zarządzanie środkami finansowymi stanowiącymi wsparcie działalności Fundacji;

e.    przygotowywanie planów finansowych;

f.      uchwalanie regulaminów pracy;

g.    przygotowanie i przedstawienie Radzie Fundacji raportu rocznego w terminie 90 dni od zakończenia kolejnego roku kalendarzowego.

8.    Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały.

9.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

a.    Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

b.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

                                       i.    dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie dwóch lub trzech osób,

                                      ii.    trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie czterech lub większej liczby osób.

                                    iii.    Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

10. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

Organizacja Fundacji

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 13

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

a)   Sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną – (PKD 46.90.Z);

b)   Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z);

c)   Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – (PKD 47.91.Z);

d)   Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z);

e)   Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

f)     Zarządzanie rynkami finansowymi – (PKD 66.11.Z);

g)   Badanie rynku i opinii publicznej – (PKD 73.20.Z);

h)   Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z);

i)     Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów – (PKD 82.30.Z);

j)    Działalność organizacji profesjonalnych – (PKD 94.12.Z).

§ 14

1.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2.  Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania i działają w ramach posiadanych przez nie środków własnych.

3.  Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4.  Decyzję o ustanowieniu zakładu i jego zniesieniu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5.  Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora albo likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6.  Kierownikiem zakładu może być członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Zarządu, upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7.  Kierownikiem zakładu jest osoba zarządzająca zakładem pracy, w rozumieniu kodeksu pracy.

8.  Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 15

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.  Fundacja prowadzi działalność według opracowanych planów. Działalność gospodarcza Fundacji powinna zapewnić przynajmniej częściowy zwrot poniesionych nakładów (kosztów), a ewentualnie wypracowywany dochód winien być przeznaczony w całości na finansowanie działalności statutowej. Fundacja może także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

3.  Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji.

4.  Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

5.  Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 16

1.   Zmiany Statutu, z wyłączeniem zakresu celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

2.        Zmiany Statutu w zakresie celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim, dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

1.    Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 18

1.    Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona albo w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Do ważności takiej uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady Fundacji.

2.   Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3.        Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane, na cele wskazane przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Warszawa, 09 czerwca 2011 r.