Ubezpieczenia obowiązkowe (projekt realizowany na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń)

Zasady nominacji, zakres kompetencji oraz otoczenie instytucjonalno-prawne instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów w wybranych krajach europejskich (projekt zrealizowany na zlecenie Polskie Izby Ubezpieczeń)

Polski rynek usług odszkodowawczych (projekt zrealizowany na zlecenie Polskie Izby Ubezpieczeń)

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (projekt zrealizowany na zlecenie Polskie Izby Ubezpieczeń)

Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, pod red. T. Szumlicza (wydanie raportu z projektu badawczego nr 2013/11/B/HS4/02160 sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki)